De meeste voorkomende redenen voor het opstarten van een inbreukdossier is het niet regelmatig deelnemen aan de cursussen, zich niet tijdig aanmelden voor het inburgeringstraject of het traject onrechtmatig vroegtijdig beëindigen. Voor de 884 inbreukdossiers die al zijn behandeld, werden er 401 boetes uitgeschreven. Het gros van de boetes betreft een boete van minder dan 500 euro. Drie inburgeraars kregen dan weer een boete van 5.000 euro.

Inspanningen nieuwkomers strikter opgevolgd

Sinds het nieuw inburgeringsdecreet moet ook strikter worden gereageerd op inburgeraars die niet aan de inburgeringsverplichtingen voldoen. Zo is voorzien dat de Agentschappen van Integratie en Inburgering systematisch een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de mate van inburgering van een nieuwkomer. Op die manier krijgt het federale niveau, dat bevoegd is voor het verlengen of het stopzetten van het verblijf, een duidelijk overzicht over de inspanningen van de nieuwkomer om zich in te burgeren. Zo kan DVZ weten of de inburgeraar het inburgeringscontract heeft getekend en het inburgeringsattest heeft behaald. De bedoeling is dat het federaal niveau deze informatie gebruikt in haar motivatie om een verblijfsvergunning in te trekken of stop te zetten indien de nieuwkomer het genomen engagement niet nakomt.

Nog steeds geen informatie-uitwisseling

Het nieuwe inburgeringsdecreet is ondertussen meer dan een jaar operationeel, de effectieve informatie-uitwisseling van gegevens moet nog steeds worden uitgewerkt. Het is tot op vandaag nog niet mogelijk voor de Vlaamse agentschappen om die informatie aan DVZ te bezorgen. “Ik begrijp niet dat deze informatie-doorstroming nog niet op punt staat. Het inburgeringsdecreet is nu al een jaar in voege. Deze informatie-uitwisseling moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Zo kan er ook daadwerkelijk gevolg worden gegeven aan hardleerse nieuwkomers die weigeren in te burgeren”, besluit De Vreese.